Kandydaci na studia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Kandydaci na studia

Wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2022/2023 należy składać wyłącznie poprzez elektroniczny formularz dostępny na indywidualnym koncie studenta w portalu MojaPG w module Stypendia (dostęp będzie możliwy po ogłoszeniu listy ostatecznie przyjętych na studia tj. 27.07.2022 r.):

MojaPG → Student → Stypendia → Wnioskuj o świadczenie → Wnioskowanie o Dom Studencki, etap III

Należy zwrócić uwagę na wybór procesu dedykowanego dla nowo przyjętych studentów - Wnioskowanie o Dom Studencki, etap III

Za rozdział miejsc w tym etapie odpowiada Komisja Stypendialna (tel. 58 348 67 22; e-mail: komisja.stypendialna@pg.edu.pl).

Kryterium branym pod uwagę przy przyznawaniu miejsca jest odległość Politechniki Gdańskiej od miejsca zameldowania/zamieszkania studenta (km) - najkrótsza trasa dojazdu samochodem od adresu zameldowania studenta (zgodnie z danymi studenta zapisanymi na na portalu MojaPG) do adresu „Politechnika Gdańska, Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk”. W przypadku braku adresu zameldowania dopuszczalne jest zastosowanie adresu zamieszkania, wpisanego w dane studenta na portalu MojaPG. Odległość, o której mowa w zdaniu wyżej jest liczną całkowitą i wyznaczoną przy użyciu ogólnodostępnej cyfrowej mapy Polski Targeo z zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo mają studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, która ustalana jest na podstawie przesłanego zaświadczenia:

  1. wystawionego przez właściwy organ, potwierdzającego fakt otrzymywania przez rodzinę studenta, w bieżącym roku, zasiłku rodzinnego ustalanego na podstawie przepisów ustawy o świadczenia rodzinnych, lub
  2. wystawionego przez właściwą uczelnię, potwierdzającego fakt otrzymywania przez studenta stypendium socjalnego w bieżącym roku, otrzymywanego na podstawie przepisów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Terminy:

  • 28 lipca – 8 sierpnia 2022 r. – składanie podań o przyznanie miejsc w DS.
  • 12 sierpnia 2022 r. - wyniki rozdziału miejsc.
  • 16 sierpnia – 18 sierpnia 2022 r. – składanie odwołań.
  • 23 sierpnia 2022 r. -  wyniki rozpatrzonych odwołań.

Nie przedstawiamy zaświadczeń od pracodawców, z Urzędu Skarbowego oraz nie składamy papierowej wersji wniosku!

Student, który chciałby załączyć do wniosku dodatkową dokumentację w celu np. udokumentowania trudnej sytuacji materialnej (zaświadczenie o pobieraniu zasiłku rodzinnego), utrudnionego dojazdu do uczelni (studenci miejscowi), powinien przesłać skan dokumentów (lub wyraźne zdjęcia) na adres: komisja.stypendialna@pg.edu.pl ze swojego konta pocztowego w domenie student.pg.edu.pl, tytułując wiadomość „Dokumentacja, wniosek xxxxx”, gdzie „xxxxx” oznacza numer wysłanego  w MojaPG wniosku. Dokumenty muszą zostać przesłane po wysłaniu wniosku w portalu MojaPG, ale nie później niż 24 godziny od momentu wysłania wniosku. Dokumentacja, która nie spełnia tychże warunków nie zostanie uwzględniona.

W przypadku otrzymania miejsca w DS: do 31.08.2022 r. należny opłacić kaucję gwarancyjną. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w  Domu Studenckim.
* Kaucja musi być wpłacona na indywidualny numer konta bankowego dostępny dla każdego studenta w portalu mojaPG;
* W tytule przelewu należy wpisać – kaucja;
* Wysokość opłaty  – 500 zł